תקנון מועדון תרבות


תקנון

תקנון המפרט את כללי מועדון העמיתים  "מועדון תרבות" (להלן: ה"המועדון") .

התקנון מתעדכן מעת לעת, ניתן לראותו באתר הבית של תיאטרון הצפון https://www.theatron-hazafon.co.il


1. כללי
תיאטרון הצפון  הקים מועדון עמיתים (להלן "המועדון”) המעמיד לעמיתי המועדון כרטיס רישום עמית (להלן “כרטיס העמית”)

 1. מועדון העמיתים "מועדון תרבות" מקנה הטבות לעמיתיו, מתנת הצטרפות, ברכת יום הולדת וקדימות בקבלת הטבות/הנחות ומידע על פעילות התיאטרון.
 2. מדיניות מועדון זה הינה בלעדית לסניף קריית חיים, ללא קשר לסניפים אחרים, אם קיימים, בשאר חלקי הארץ ו/או לתיאטרון אחר הקשור לתיאטרון הצפון בדרך כלשהי.
 3. ההצטרפות למועדון כפופה לאישור תנאי התקנון שלהלן, וכפי שיתעדכנו מעת לעת.
 4. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ולקבלת ההטבות על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על העמיתים במועדון, כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית וכל לקוח המצטרף כעמית למועדון אשר ימלא את פריטיו האישיים, ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה לרבות השינויים אשר יחולו בו, על כל סעיפיו ו/או חלקיו, תוך שהוא מאשר ומתחייב להתעדכן בעצמו מעת לעת לעניין השינויים שיחולו.
 5. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.
 1. העמיתות ב"מועדון תרבות"
  1. לקוח רשאי לבקש להירשם כעמית במועדון,  ההרשמה אינה כרוכה בתשלום.
  2. זכאים להימנות כעמיתי מועדון לקוחות אנשים פרטיים (לא בתי עסק, ארגונים או סוכנים או תאגידים המנצלים את חברותם לשימוש פרטי) אשר מילאו את פרטיהם בטופס שנשלח אליהם על ידי נציג התיאטרון. עמית שחברותו אושרה יקבל כרטיס עמית אישי שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן “עמית”).
  3. עם מילוי פרטי המשתמש בטופס הרישום, הסכים העמית להצטרף למועדון, והוא מאשר את כל תנאי החברות במועדון וכי ידוע לו שמועדון תרבות העברי יפנה אליו, בעצמו ו/או באמצעות גורמים שלישיים עימם ישתף פעולה, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, באמצעות דואר אלקטרוני ,SMS וואטס אפ והוא מאשר לו לעשות כן, אלא אם כן בחר עמית המועדון להסיר עצמו מקבלת דיוור ע"י שליחת בקשה מתאימה לכך באמצעי תקשורת שלהלן: הודעת "הסר" חוזרת/לחיצה על קישור מתאים במסרון אשר נשלח, או באתר המועדון על ידי לחיצה על כפתור "צור קשר" או באמצעות מייל שכתובתו   או כל מייל אחר שיימסר לו על ידי התיאטרון mashov@tnt.org.il , על עמית המועדון האחריות לוודא כי אכן בקשתו התקבלה במשרדי התיאטרון.
  4. באחריות העמית במועדון לעדכן את הנהלת התיאטרון בכתב, בכל מקרה של שינוי כל פרט רלוונטי המאפשר זיהוי, על מנת להמשיך ולקבל הטבות.
  5. הנהלת התיאטרון רשאית לחסום עמית מועדון בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה בחברות באופן אשר מנוגד לתקנון ו/או לחוק ו/או יש בו לפגוע בשמה של הרשת ו/או בנהליה ו/או גורם לנזק כלשהו לתיאטרון ו/או לגורם שלישי כלשהו.
  6. מובהר כי הנהלת התיאטרון תהא רשאית לשנות את תנאי ההטבות לעמיתיה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. הנהלת התיאטרון תהיה רשאית להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידה רלוונטיים ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. החברות לא תעניק לעמית המחזיק בה הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי שיפרסם על-ידי ההנהלה מעת לעת.
  9. הנהלת התיאטרון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את פעילותו של המועדון, וזאת באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך, שתפורסם באמצעי תקשורת על- פי שיקול דעתה של ההנהלה (לרבות באמצעות אתר האינטרנט של התיאטרון), 72 שעות לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון. הופסקה זמנית /חלקית פעילותו של המועדון, אין ההנהלה מחויבת לפצות את עמיתי המועדון בדרך כלשהי ולעמית לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד התיאטרון.
 2. ביטול החברות במועדון
  1. כל עמית יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון ורישומו כעמית בהתאם ובכפוף לאמור בחוק ובתקנות הגנת הצרכן. במקרה כזה הודעתו כאמור תיחשב כוויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבות, כמפורט בתקנון זה להלן. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא עמית המועדון זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בהקשר לחברות במועדון. ככל ובטרם ביטול המנוי נוצלה על ידי העמית הטבת הצטרפות או כל הטבה אחרת המותנית בהמשך היות העמית עמית בתיאטרון, יהיה מחויב עמית המועדון לשלם בגין ההטבות אשר ניתנו לו במסגרת שנת העמיתות.
 3. תוקף החברות במועדון
  1. תוקף העמיתות במועדון הלקוחות אינה מוגבלת, ונמשכת כל עוד הצדדים מעוניינים בהמשך ההתקשרות, אך צבירת הטבות מתחדשת כל שנה לפי מועד ההצטרפות ומובהר כי הטבה שלא תנוצל תבוטל ולא ניתן יהיה לצבור הטבות משנה לשנה, אלא בהתאם לאישור מפורש בכתב של התיאטרון.
 4. תקשורת שיווקית ופרסומים
  1. מובהר, כי הצטרפות/חידוש הלקוח כעמית במועדון הלקוחות, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולארי, מהווים הסכמה של העמית לקבלת, פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהנהלת התיאטרון מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לעמיתי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS או כל אמצעי תקשורת אחר שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של העמית, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת עמיתי המועדון.
  2. למען הסר ספק הנהלת התיאטרון פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לעמית מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף, הסיר עצמו מקבלת סמסים, או כתובת דואר אלקטרוני שגויה ולא תהיה לעמית מועדון טענה כלשהי כלפי הנהלת התיאטרון באשר לאי קבלת פרסום.
  3. עמית אשר קיבל הודעת SMS ואינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS , עליו להסיר את עצמו על ידי שליחת סמס חזרה למספר ממנו נשלחה ההודעה .
  4. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, עליו להקליק להסרת כתובתו בשליחת הודעה לדואר האלקטרוני הרשום מעלה.
  5. העמית מאשר ומתחייב כי לא יהיו לו כל טענות או תביעות כנגד התיאטרון בגין קבלתה הודעות, מבצעים, הטבות מכל מין וסוג שהוא.
 5. צבירת נקודות להטבות  -כעת מפתחים אפילקציה -יכנס בעתיד
  1. לזכות העמית ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, במרכז ההזמנות או באתר האינטרנט של התיאטרון.
  2. מובהר בזאת כי לא תתאפשר צבירה על מימוש נקודות בחשבון מעבר לשנה קלנדרית, צבירה תחושב מחדש כל שנה מיום ההצטרפות למועדון.
  3. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, ייצברו נקודות לטובת עמית המועדון בתום ביצוע התשלום המלא, בגין אותה עסקה.
  4. צבירת הנקודות הינה אישית לכל עמית ועמית, הצבירה אינו ניתן למכירה או להעברה לאדם אחר או לעמית אחר או לאיחוד בין כמה עמיתים.
  5. יובהר כי ביטול העסקה, בגינה ניתנה צבירה, יביא לגריעת הטבות אשר נצברו, בגין אותה עסקה.
  6. בהתאם להחלטתה הבלעדית של הנהלת המועדון, היא רשאית להוסיף בונוס לצבירה בקניה של מוצר ספציפי או בכל עת שהיא וללא הודעה מראש, ויחולו עליהם כל התנאים שחלים על נקודות לצבירה כמפורט בתקנון זה.
  7. במבצעי 1+1 לא תינתן צבירת נקודות על אותם פריטים.
  8. לא תיתכן צבירה שלילית של נקודות להטבה.
  9. הנהלת התיאטרון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה, ו/או את תוקף הצבירה כאמור לעיל.
  10. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת התיאטרון וללא צורך במתן הודעה מראש
  11. הצבירה תוכל להתבצע רק במעמד התשלום בתיאטרון  או באתר כאשר זוהה עמית המועדון לפני התשלום או במהלכו וזה על אחריותו בלבד. לאחר מכן לא תתקבל דרישה לטעינת נקודות ידנית על עסקאות שבוצעו ובהן לא עודכן כרטיס המועדון במעמד ביצוע התשלום.
  12. במקרה ועמית מועדון צבר/מימש נקודות שגויות בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הנהלת התיאטרון לדרוש מן הלקוח החזר נקודות שווה ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד זה.
 6. מימוש נקודות הטבה  שתתוסף בעתיד אפליקציה – נמצאת בפיתוח 
  1. בכל עת רשאי העמית לנצל את הנקודות שנצברו לזכותו לפי היחס בטבלה מטה, (יחס זה עלול להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת המועדון) על בסיס מקום פנוי ביום המופע
  2. מימוש ההטבה יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת התיאטרון ולעמית המועדון לא יהיו כל תביעות בקשר למימושה (על בסיס מקום פנוי).
  3. עמית מועדון יוכל לממש את ההטבות שנצבר מיום העסקים הבא לאחר הצבירה.
  4. הנהלת התיאטרון רשאית על פי שיקולה הבלעדי, לשנות את יחס ההמרה של נקודות צבירה לעמית מועדון ספציפי או לקבוצת עמיתי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש לתת על כך הסבר או דיווח.
  5. מפעם לפעם תפרסם הנהלת התיאטרון מבצעים בלעדיים לעמיתי המועדון, אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת התיאטרון.
  6.  “אין כפל מבצעים”.
  7. לא ניתן להיכנס למינוס בחשבון, רק אם קיימת יתרה ניתן לממשה.
  8. ניצול צבירה או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת כרטיס מועדון בתוקף ותעודה מזהה של בעל הכרטיס.
  9. במידה ועמית מועדון לא מימש את ההטבות, תוך 12 חודשים ממועד ההצטרפות (והתחדשות כל 365 יום)  לא ישמרו הנקודות מרישומי המועדון (כל צבירה תקפה לשנה), ולעמיתי המועדון לא יהיו כל טענות כנגד הנהלת התיאטרון  או המועדון בגין נקודות שלא הועברו כאמור, בגין אי מימוש עד למועד שנקבע.
  10. במידה ועמית מועדון לא מממש את ההטבות ולא מחדש את חברותו ו/או מפסיק את חברותו לא ניתן להעביר את ההטבות/נקודות לעמית אחר.
  11. במידה ונשלחת הודעת זיהוי למכשיר הטלפון של העמית עליו לתת את הקוד זיהוי לנציגי ההזמנות לצורך זיהוי במערכת. במידה ולא ימסור קוד זיהוי נכון לנציג, לא ניתן להשתמש בהטבת המועדון בהזמנה.
 7. הטבות קיימות
  1. עמיתי המועדון יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות:
  2. שדרוג במקום הישיבה על בסיס מקום פנוי
  3. הודעות לפני כולם לאירועי בכורה ,פרמיירות ואירועים ייחודים לתיאטרון
  4. מתנה הצטרפות למועדון
  5. הנהלת התיאטרון שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  6. הטבת יום הולדת תקפה לחודש הקלנדרי בו מועד יום ההולדת / יום נישואין מוזן במערכת המועדון. לדוגמא: לקוח שתאריך יום ההולדת שלו ב30/10  יוכל לנצל את הטבת יום ההולדת שלו פעם אחת בלבד במהלך חודש אוקטובר ולאחר מכן תפוג הזכות למימוש ההטבה.
 8. במקרה של מחלוקת
  1. הרישום שבידי הנהלת התיאטרון יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות וההטבות שבידי כל עמית במועדון ולהזמנות אשר בוצעו על ידו.
  2. עמית החש עצמו נפגע בכל הקשור להטבות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב להנהלת התיאטרון ולהעלות את השגותיו.
  3. החלטת הנהלת התיאטרון שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
  4. הנהלת התיאטרון לא תהיה אחראית על אובדן נקודות צבירה עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד למועד שבו העמית הודיע בכתב להנהלת התיאטרון או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
  5. הנהלת התיאטרון יכולה בכל רגע נתון להסיר לקוח מחברות במועדון ולשלול את זכותו אם תזהה פעולות מרמה ו/או גניבה במועדון .
  6. עמית המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב/במייל/טלפון את הנהלת התיאטרון על כל שינוי בפרטיו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו. יודגש בזאת, כי קשר שוטף מתקיים בדיוור באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת SMS  או כל אמצעי תקשורת אחר. העמית לא יוכל לטעון לאי ידיעה על פרסומים או הטבות שונות במידה ולא מוזנים פרטיו בצורה תקינה במערכת המועדון, או אם לא עדכן לגבי שינוי פרטיו או אם ביקש לחסום עצמו מקבלת מסרים מהמועדון.
 9. שונות
  1. הנהלת התיאטרון רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי הנהלת התיאטרון הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב אופן צבירת הנקודות למימוש ו/או אופן גריעתן, בקשות עמית המועדון למימוש התקציב ,הטבות וכדומה.
  2. הנהלת התיאטרון רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחות שאינם עמיתי המועדון להשתתף במבצעים, לפי תנאי תקנון זה.
  3. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתוכנית המועדון כפופה לעמידת עמית המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון.
  4. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתוכנית, והצטרפות העמית למועדון משמעה כי עמית המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
  5. הנהלת התיאטרון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת העמיתות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות ,תוקף ההטבות וכיוב’, הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת התיאטרון.
  6. הנהלת התיאטרון שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי עמית מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל עמיתי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת התיאטרון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  7. הנהלת התיאטרון שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות להטבה ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס בגין רכישות העמיתים השונים.
  8. הנהלת התיאטרון או מי מטעמה תנקוט בכל הצעדים החוקיים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי העמיתים במועדון, והכל בהתאם להוראות הדין החל. עם זאת ההנהלה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך ההנהלה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי העמיתים במועדון הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בטעות או תקלה טכנית
  9. בית המשפט בעת קיומה של מחלקות הנו בית משפט השלום קריית ביאליק.

 

הצטרפות למועדון מהווה הסכמה לכל הכתוב לעיל

נספח א – ט.ל.ח כפוף למדיניות המועדון

 

שרות לקוחות מועדון ימים א עד ה משעה 10.00-16.00 בטלפון 0549699708

במקרים דחופים נא לשלוח מייל או mashov@tnt.org.il